Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

DoSupport

 

Artikel 1. Definities

Diensten
DoSupport! (hierna: ‘DoSupport’) is in beheer van stichting PGOsupport (hierna ‘PGOsupport’). De door DoSupport aangeboden diensten bestaan uit: 

 1. Het bieden van toegang tot de Website.
 2. Het bieden van toegang tot een Organisatie-account voor organisaties die actief zijn op de Website, inclusief de gebruiksmogelijkheden op het Organisatie-account.
 3. Het aanbieden van een technisch platform waar twee verschillende soorten acties te plaatsen zijn, beide gericht op de werving van Donateurs. Dit zijn ‘crowdfunding’ en ‘acties derden’.
 4. Het ondersteunen en adviseren van Organisaties die actief zijn op het platform. Deze ondersteuning verloopt via PGOsupport.
 5. Het bieden van toegang tot een Actievoerder-account voor rechtspersonen die een actie hebben geplaatst op de Website, inclusief de gebruiksmogelijkheden op het Actievoerder-account. 

Voor zover er in deze voorwaarden over ‘Diensten’ wordt gesproken, worden daarmee zowel de onderdelen van de Diensten afzonderlijk als gezamenlijk bedoeld.

Organisatie
De rechtspersoon die met PGOsupport een Plaatsingsovereenkomst heeft gesloten om Donateurs te werven via de Website. Een Organisatie kan zowel een Campagne als een Actie starten op de Website.

Organisatie-account
De toegangssleutel tot Diensten van DoSupport, bestaande uit een combinatie van gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord, die door DoSupport aan de Organisatie wordt verstrekt voor exclusief gebruik door de Organisatie.

Campagne
De crowdfunding Campagne die op de Website is geplaatst door de Organisatie, waarvoor gedurende een vooraf gestelde looptijd Donaties worden geworven ter realisatie van een Project.

Campagnepagina
Pagina op de Website waarop het Project door middel van een Campagne door de Organisatie gepresenteerd wordt, gebruikmakend van tekst, beeld- en/of geluidsmaterialen op deze pagina.

Doelbedrag
Het vooraf vastgestelde streefbedrag aan Donaties voor een Campagne.

Project
Een Project waarvoor een crowdfunding Campagne wordt opgezet.

Actie
In het geval van een Actie wordt er zonder een vaste looptijd Donaties geworven.  Een Actie kan gestart worden door (1) een Organisatie, of (2) door een rechtspersoon of natuurlijke persoon van 16 jaar of ouder. In beide gevallen komen de geworven Donaties ten goede aan een bij de Website aangesloten Organisatie. Indien toestemming voor gegeven door de initiatiefnemer kunnen Actievoerders meedoen aan bestaande Acties.

Actievoerder
Een Actievoerder is een rechtspersoon of natuurlijke persoon van 16 jaar of ouder die een Actie plaatst op de Website, óf die meedoet aan een bestaande Actie op de Website. In beide gevallen komen de geworven Donaties ten goede aan een bij de Website aangesloten Organisatie.

Actiepagina
Pagina op de Website waarop de Actie gepresenteerd wordt door de Organisatie of Actievoerder. Op deze pagina is ook te zien of andere Actievoerders zich hebben aangesloten bij de Actie.

Profielpagina
Pagina op de Website waarop de resultaten van een Actievoerder te zien zijn die aangesloten is bij een bestaande Actie.

Actievoerder-account
De toegangssleutel tot Diensten van DoSupport, bestaande uit een e-mailadres en wachtwoord, die aan te vragen zijn op de Website door te registreren. Beiden worden verstrekt voor exclusief gebruik door de Actievoerder.

Donateur
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan een Campagne of Actie een Donatie doet.

Donatie-overeenkomst
De overeenkomst tussen de Donateur en de Organisatie of Actievoerder die ziet op de Donatie aan een Actie of een Campagne.

Donatie
Een financiële bijdrage aan een Campagne of Actie door een Donateur in de vorm van een schenking. In het geval van een Campagne kan de Donateur een symbolische, niet-financiële tegenprestatie krijgen.

Gebruiker
De Donateur, Actievoerder, Organisatie of ieder ander rechtspersoon of natuurlijke persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die gebruik maakt van (een van) de Diensten van DoSupport.

Gebruiksvoorwaarden
De in dit document genoemde voorwaarden.

Plaatsing
Plaatsing is het plaatsen van een Actie of Campagne door een Organisatie op de website van DoSupport. Bij plaatsing van een Actie of Campagne door een Organisatie zijn deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Website
De website van DoSupport, die bereikbaar is via www.dosupport.nl.

Mollie
Mollie is het betalingssysteem waarmee op DoSupport gewerkt wordt. Indien een Organisatie actief wil zijn op de Website dient er een account op mollie.com aangemaakt te worden. Aan dit account dient een rekeningnummer gekoppeld te worden op naam van de Organisatie. Op dit rekeningnummer worden de Donaties bijgeschreven.

CMS
Het systeem van waaruit de Website beheerd wordt door PGOsupport en de op de Website actieve Organisaties. Elke Organisatie krijgt van PGOsupport een gebruikersnaam en op uitnodiging kan er dan een wachtwoord ingesteld worden. Via het CMS kan een Organisatie onder andere Acties of Campagnes aanmaken, resultaten inzien en Acties van externe Actievoerders goedkeuren.

Stichting PGOsupport

Stichting PGOsupport is de eigenaar van de website en heeft de begeleiding in handen van de Organisaties.

Stichting PGOsupport
Daltonlaan 600
6584 BK Utrecht
KvK: 52805263

 

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten van Plaatsing en Donatie en op gebruik van de andere Diensten van DoSupport.
 2. Door gebruik van een van de Diensten verklaart de Gebruiker bekend én akkoord te zijn met deze Gebruiksvoorwaarden.
 3. Het gebruik van de Diensten en de Website is beperkt tot wat er in deze gebruiksvoorwaarden is omschreven.
 4. Met het aanmaken van een Organisatie- of Actievoerder-account gaat de Gebruiker akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.
 5. Met het doen van een Donatie gaat de Donateur akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.
 6. Eventuele eigen algemene voorwaarden van de Gebruiker zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van de Diensten en de rechtsverhouding tussen PGOsupport en de Gebruiker.
 7. Onverminderd de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, mogen de activiteiten van de Gebruiker in het kader van de Website:
  • niet op onwaarheden gebaseerd zijn en/of misleidend zijn;
  • geen inbreuk maken op de rechten van PGOsupport als beheerder van de Website of rechten van derden, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of andere intellectuele eigendomsrechten of privacy rechten.
 8. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PGOsupport is de Gebruiker niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit de Gebruiksvoorwaarden of Donatieovereenkomst of uit het gebruik van Diensten aan derden over te dragen.
 9. PGOsupport behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 30 dagen na deze bekendmaking in werking, bekendmaking verloopt via de Website. De laatste gewijzigde versie van de Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten.
 10. PGOsupport behoudt zich het recht voor om zonder verdere of nadere aankondiging (een deel van) de Campagne- of Actiepagina per direct te verwijderen danwel op te schorten na melding van een derde van inbreuk op de rechten van die derde op enig op de Campagnepagina geplaatst beeld- en of geluidsmateriaal.
 11. Indien PGOsupport meldingen van derden ontvangt dat een Gebruiker in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden is PGOsupport bevoegd om de Gebruiker verdere toegang tot de Diensten te ontzeggen, en eventueel het Organisatie- of Actievoerder-account van de Gebruiker te blokkeren, alsmede alle overige maatregelen die PGOsupport nodig acht om verder misbruik te voorkomen, onverminderd het recht van PGOsupport om de door of in verband met de bedoelde handeling door PGOsupport geleden schade op de Gebruiker te verhalen.

 

DE DONATEUR

Artikel 3. Donateur

 1. De Donateur kan een natuurlijk persoon dan wel een rechtspersoon naar Nederlands Burgerlijk recht zijn.
 2. De Donateur is, indien een natuurlijke persoon, tenminste 16 jaar oud.
 3. Indien de Donateur een rechtspersoon is, vermeldt zij haar wettelijk vertegenwoordiger.
 4. Om een Donatie te kunnen doen dient de Donateur zijn of haar naam, e-mailadres en in het geval van een Donatie aan een Campagne ook adresgegevens op te geven. De Donateur staat er jegens PGOsupport en de Organisatie of de Actievoerder voor in dat deze gegevens correct en compleet zijn.

 

DONATIES EN BETALINGEN

Artikel 4. Doneren

 1. De betaling vanwege de Donatie aan een Campagne of Actie wordt overgemaakt naar de gekoppelde Mollie-account van de Organisatie.
 2. De Donaties voor Campagnes en Acties blijven gedurende de ingestelde termijn op de Mollie-account staan en worden dan uitbetaald naar de gekoppelde rekening op naam van de Organisatie.
 3. In geval van een crowdfunding Campagne worden de geworven Donaties alleen naar de Organisatie overgemaakt bij het behalen van 100% van het Doelbedrag.
 4. Indien minder dan 100% van het Doelbedrag van een Campagne behaald is worden de Donaties teruggestort naar de Donateurs via Mollie, tenzij de Donateur bij betaling anders heeft aangegeven. De Organisatie is hier verantwoordelijk voor.

 

DE ORGANISATIE

Artikel 5. Organisatie en Organisatie-account

 1. Alvorens een Organisatie een Campagne of Actie kan plaatsen op de Website, moet de Organisatie eerst aangemeld worden door PGOsupport.
 2. PGOsupport maakt een Organisatie-account aan en verstrekt inloggegevens aan de Organisatie. De Organisatie is verplicht om de persoonlijke inloggegevens strikt geheim te houden en deze niet aan derden te verstrekken teneinde misbruik door derden te voorkomen. De Organisatie is ook aansprakelijk voor ieder gebruik door anderen van zijn Organisatie-account, met of zonder zijn toestemming of kennis daarvan voordat hij/zij PGOsupport van ongeoorloofd gebruik op de hoogte heeft gesteld.
 3. De Organisatie kan na het krijgen van de inloggegevens informatie over de eigen Organisatie bewerken in het CMS. De Organisatie is verplicht deze informatie correct en compleet in te vullen voordat er Campagnes en Acties geplaatst worden. De Mollie API-key moet ingevuld worden.
 4. De Organisatie is verantwoordelijk voor het aanmaken van een Mollie-account. Het rekeningnummer waaraan gekoppeld wordt moet op naam staan van de Organisatie. Indien de Organisatie een Campagne doet dient de uitbetaling ingesteld te worden op ‘gepauzeerd’. Indien de Organisatie enkel actief is op de Website met een of meerdere Acties kan er een andere uitbetalingstermijn gekozen worden. Zie artikel 9.
 5. Nadat de Organisatie de gegevens (naam, Mollie API-key, beschrijving Organisatie, link naar website Organisatie, logo’s, banner afbeelding, eventuele sponsoren) heeft aangevuld is het mogelijk om een Campagne- of Actiepagina aan te maken in het CMS.

 

Artikel 6. Project

 1. PGOsupport fungeert als redacteur en dient meegenomen te worden in het proces wanneer een Organisatie een crowdfunding Project wil gaan plaatsen op de Website. Ook wanneer de Organisatie al langer actief is op de Website.
 2. Om in aanmerking te komen voor de plaatsing van een Campagne op de Website, voldoen de Organisatie en het beoogde Project aan de volgende voorwaarden en criteria:
 3. De Organisatie en het Project voldoen aan de onderhavige Gebruikersvoorwaarden:
  • het Project voldoet aan de voorwaarden in de Plaatsingsovereenkomst;
  • de Organisatie beschikt over een eigen bankrekening in Nederland en heeft deze ook aangemeld bij Mollie;
  • het Project is naar inhoud en in de uitvoering geschikt voor de beoogde crowdfunding doeleinden. PGOsupport beoordeelt dit;
  • het Project heeft een maximale looptijd van 90 dagen.
 4. PGOsupport behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een mogelijke Campagne niet te plaatsen of een Project van de Website te verwijderen en verwijderd te houden, bijvoorbeeld indien niet voldaan wordt aan de in dit artikel genoemde voorwaarden.
 5. PGOsupport stelt de Organisatie op de hoogte, per e-mail of telefonisch, van de reden achter de beslissing om een mogelijke Campagne niet te plaatsen of te verwijderen. Het besluit van PGOsupport is definitief.
 6. Derden kunnen via de Website een Project aanmelden. Deze aanvraag komt terecht bij de Organisatie. De Organisatie is vervolgens verantwoordelijk voor het afhandelen van deze aanvraag. De Organisatie neemt contact op met de aanvrager en neemt het besluit het projectidee wel of niet op te pakken. Een Campagne kan alleen door een Organisatie gevoerd worden.

 

Artikel 7. Actie

 1. De Organisatie kan zelf een Actie aanmaken en plaatsen via het CMS, nadat de Organisatie volledig is aangemeld door PGOsupport en alle gegevens zijn aangevuld.
 2. Een Actievoerder kan via de Website zelf een Actie aanmaken die ten goede komt aan een Organisatie die aangesloten is bij de Website. De desbetreffende Organisatie dient deze Actie goed te keuren in het CMS, pas daarna zal de Actie te zien zijn op de Website.
 3. Een Actie heeft geen maximale looptijd.
 4. PGOsupport behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een mogelijke Actie niet te plaatsen en de Actiepagina te verwijderen en verwijderd te houden, bijvoorbeeld indien niet voldaan wordt aan de in dit artikel genoemde voorwaarden.
 5. PGOsupport stelt de Organisatie op de hoogte, per e-mail of telefonisch, van de reden achter de beslissing om een mogelijke Actie niet te plaatsen of te verwijderen. Het besluit van PGOsupport is definitief. De Organisatie dient vervolgens contact op te nemen met de Actievoerder over de reden van verwijdering.

 

Artikel 8. Plaatsing van een Campagne (Plaatsingsovereenkomst)

 1. Een Organisatie is gehouden op verzoek van PGOsupport de volgende informatie te verstrekken:
  • een kopie uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden);
  • een kopie identiteitsbewijs van een of meer tekeningsbevoegde persoon/personen, afhankelijk van de vermelding op het uittreksel. Na verificatie van de persoonsgegevens zal de kopie van het identiteitsbewijs vernietigd worden.
 2. PGOsupport behoudt zich het recht voor een beoordelingsverklaring van een in Nederland geregistreerde registeraccountant of AA-accountant te eisen ten aanzien van de kredietwaardigheid van de Organisatie, indien PGOsupport dit noodzakelijk acht ter onderbouwing van de verantwoording van PGOsupport aan de Donateur(s) die een Project steunen of willen steunen. De kosten van een dergelijke verklaring zijn voor rekening van de Organisatie.
 3. Voorafgaand aan het plaatsen van een Campagne moet voor zowel PGOsupport als voor de Organisatie onder meer het Doelbedrag voor de gezochte financiering en de looptijd van de wervingscampagne van het Project vaststaan.
 4. PGOsupport verstrekt de Organisatie van de nodige informatie om de kwaliteit van de Campagne te verhogen. PGOsupport gaat ervan uit dat de Organisatie zich in zal zetten om de slagingskans van een Campagne zo hoog mogelijk te laten zijn.
 5. De Organisatie kan in het CMS de Campagnepagina aanpassen (onder andere tekst, beeld en video toevoegen).
 6. De Organisatie krijgt van PGOsupport materiaal om een banner op de eigen website te plaatsen met een link naar DoSupport.
 7. De Organisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering, monitoring, evaluatie en follow-up van het Project.
 8. De Organisatie houdt Donateurs op de hoogte van actuele voortgang van het Project, en wel als volgt:
  • de Organisatie houdt bij de uitvoering van het Project de (mogelijke) Donateurs op de hoogte van de vorderingen van het Project, door middel van het plaatsen van bijvoorbeeld tekstberichten in de ‘nieuwssectie’ op de Campagnepagina;
  • de Organisatie dient, binnen redelijke grenzen, zoveel mogelijk in te gaan op vragen van (mogelijke) Donateurs;
  • de Organisatie vermeldt nieuwe projectontwikkelingen zo spoedig mogelijk op de Campagnepagina;
  • de Organisatie draagt er zorg voor dat, wanneer het Project 100% van het doelbedrag behaald, de Donateur de eventueel afgesproken tegenprestatie ontvangt.

 

Artikel 9. Financiering en gebruik van Mollie

 1. De Organisatie dient een Mollie account aan te maken. Er dient een rekeningnummer aan dit account gekoppeld te worden die op naam staat van de Organisatie.
 2. PGOsupport heeft uitdrukkelijk het recht om, als blijkt dat de voorwaarden in dit artikel niet nageleefd worden door de Organisatie, de Organisatie van verder gebruik van de Website en de Diensten te excluderen en de Organisatie van de Website te verwijderen danwel op non-actief te zetten en op te schorten.
 3. De Organisatie draagt de verantwoordelijkheid om Mollie zo in te stellen dat de gelden op het account blijven staan tot een eventuele Campagne is afgelopen. Dit kan door de uitbetaling in te stellen op ‘gepauzeerd’.
 4. De Organisatie draagt de verantwoordelijk om indien het volledige Doelbedrag niet is behaald Donaties terug te storten naar de Donateurs, tenzij de Donateur bij betaling anders heeft aangegeven. Dit kan door gebruik van de Mollie tool.
 5. De overige Donaties die geworven worden via Acties of die via de Organisatiepagina gedaan worden komen ook op het Mollie account te staan. Deze worden uitbetaald op de ingevoerde termijn. Indien de Organisatie alleen actief is op de Website met een of meerdere Acties kan de uitbetalingstermijn ingesteld worden. Indien in zo’n geval de Organisatie na verloop van tijd besluit om toch een Campagne te willen plaatsen dient de uitbetalingstermijn aangepast te worden volgens punt 3 in dit artikel.
 6. Op aanvraag van PGOsupport moet de Organisatie inzicht kunnen geven:
  • in de Mollie account (bijvoorbeeld saldo account, bij- en afschrijvingen van Donaties);
  • uitdraai van de bijschrijvingen van Mollie op de gekoppelde rekening, als bewijs van uitbetaling en ontvangst.

 

 DE ACTIEVOERDER

 Artikel 10. Actievoerder en Actievoerder-account

 1. Alvorens een Actievoerder een Actie kan plaatsen of mee kan doen aan een bestaande Actie op de Website, dient de Actievoerder zich eerst te registeren op de Website.
 2. De Actievoerder maakt bij registratie een wachtwoord aan. De Actievoerder is verplicht om de persoonlijke inloggegevens strikt geheim te houden en deze niet aan derden te verstrekken teneinde misbruik door derden te voorkomen. De Actievoerder is ook aansprakelijk voor ieder gebruik door anderen van zijn Actievoerder-account, met of zonder zijn toestemming of kennis daarvan voordat hij/zij PGOsupport van ongeoorloofd gebruik op de hoogte heeft gesteld.
 3. De Actievoerder kan na registratie een Actie aanmaken op de Website, ten goede van een bij de Website aangesloten Organisatie. De Organisatie dient deze aangemaakte Actie goed te keuren.
 4. De Organisatie dient geplaatste reacties op een Actiepagina goed te keuren alvorens zij te zien zijn op de Actiepagina. De Organisatie kan geplaatste reacties ook beheren.
 5. De Actievoerder kan nieuwsupdates plaatsen nadat de Actie is geplaatst.
 6. Indien de Actievoerder de initiële tekst op zijn Actiepagina wilt aanpassen dient de Actievoerder contact op te nemen met de Organisatie waarvoor de Actievoerder donaties werft. De tekst kan aangepast worden door de Organisatie via het CMS.

 

OVERIGE VOORWAARDEN

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Niets van de dienstverlening door PGOsupport met betrekking tot de Website is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten op Campagne of Actie over te dragen.
 2. De Organisatie staat er jegens PGOsupport voor in dat hij volledig rechthebbende is ten aanzien van Projecten en Acties als bedoeld in lid 1. De Organisatie vrijwaart PGOsupport, de partners van PGOsupport en alle aan haar gelieerde entiteiten en personen, voor alle aanspraken van derden dat het Project inbreuk maakt op enig geldend (intellectueel eigendoms-) recht van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit het handelen door de Organisatie in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden. Alle door PGOsupport gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door de Organisatie worden vergoed.
 3. Door informatie over een Project of Actie ter beschikking te stellen op de Website, staat de Organisatie ervoor in dat:
  • hij bevoegd is om die informatie ter beschikking te stellen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden;
  • de informatie die de Organisatie ter beschikking stelt niet in strijd is met enige wet, of inbreuk maakt op enig recht van derden, waaronder rechten uit overeenkomst, intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten en evenmin anderszins onrechtmatig is jegens derden of PGOsupport, en dat er geen toestemming of licentie nodig is of vereist is van de Organisatie of enige derde partij voor het gebruik door PGOsupport van deze informatie op de Website of anderszins;
  • hij bij uitsluiting verantwoordelijk is voor alle mogelijke licenties, rapportages en betalingsverplichtingen jegens derden, waaronder, maar niet beperkt tot verplichtingen jegens collectieve auteursrechtorganisaties, in verband met het Project en de Campagnepagina.
 4. Het is een Organisatie, Actievoerder of andere Gebruiker niet toegestaan om via de Website tekst, beeld- en/of geluidsmateriaal ter beschikking te stellen:
  • dat discriminerend is naar uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend geoordeeld mag worden;
  • dat oproept tot geweld of het lastigvallen van een derde/derden;
  • dat leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
  • dat in strijd is met de goede zeden, gewelddadig is of pornografisch materiaal bevat of daarnaar verwijst;
  • waarin het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
  • waarin zonder wettelijke grondslag (persoons-)gegevens verwerkt worden;
  • waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten of waarmee enige andere rechten van PGOsupport of derden worden geschonden.
 5. Of het door de Organisatie, Actievoerder of Donateur geplaatste materiaal valt onder de in lid 4 genoemde categorieën van verboden content, is ter uitsluitende beoordeling van PGOsupport.
 6. De Organisatie erkent en stemt ermee in dat door het beschikbaar stellen aan PGOsupport van bestanden, gegevens en/of materialen in verband met Projecten en Acties, de Organisatie automatisch aan PGOsupport het recht verleent om enige door de Organisatie of Actievoerder ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen van de servers van DoSupport en van de diensten van PGOsupport, bedoeld of onbedoeld, en voor welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat PGOsupport op welke wijze dan ook aansprakelijk is jegens de Organisatie, Actievoerder of jegens een derde.
 7. De Organisatie, Actievoerder en andere Gebruikers vrijwaren PGOsupport en voor iedere aanspraak van derden in verband met door de Organisatie, Actievoerder of andere Gebruiker geplaatst materiaal op de Website. Deze vrijwaring heeft tevens betrekking op alle schade die PGOsupport lijdt en nog zal kunnen lijden en/of de kosten die PGOsupport dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen, maar niet uitsluitend, het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.
 8. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Website of onderdelen daarvan te framen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PGOsupport.

 

Artikel 12. Inbreukmelding

 1. PGOsupport zal meldingen van handelingen door de Organisatie of Actievoerder die inbreuk maken op rechten van derden onderzoeken en indien mogelijk daar maatregelen tegen nemen. Indien u meent dat een Organisatie of Actievoerder op de Website inbreuk pleegt op uw rechten, dan wordt u verzocht dat te melden aan PGOsupport via een e-mail naar info@dosupport.nl.
 2. De melding bedoeld in lid 3 dient de volgende informatie te bevatten:
  • de URL van waar de naar uw mening inbreuk makende content is te vinden op de Website;
  • een verklaring dat en waarom er naar uw oordeel inbreuk wordt gemaakt op uw rechten;
  • uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) zodat PGOsupport contact met u kan opnemen;
  • een verklaring, voorzien van bewijsmiddelen die aantonen dat de informatie in uw melding juist en volledig is en - in geval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten - dat u rechthebbende bent op die intellectuele eigendomsrechten;
  • indien het melding van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten betreft - een beschrijving van het werk of de werken waarop naar uw mening inbreuk is gemaakt met specificatie van de inbreuk, en een verklaring dat u de eigenaar bent of aantoonbaar bevoegd bent om te handelen namens de eigenaar.
 3. PGOsupport behoudt zich het recht voor om de kennisgeving door te sturen aan de Gebruiker die verantwoordelijk is voor de content waarop de kennisgeving betrekking heeft.
 4. Indien uit de kennisgeving blijkt dat content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door PGOsupport direct kunnen worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt.
 5. PGOsupport behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of ontoegankelijk making van de content over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de melding of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen, of indien de content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn. In dat kader kan PGOsupport bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat de betreffende content onmiskenbaar onrechtmatig is.
 6. Door het doen van een kennisgeving vrijwaart u PGOsupport en haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van content. De vrijwaring heeft tevens betrekking op alle schade die PGOsupport lijdt en nog zal kunnen lijden en/of de kosten die PGOsupport dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen, maar niet uitsluitend, het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.
 7. PGOsupport zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de melding afkomstig is en de Organisatie of Actievoerder op wie de kennisgeving betrekking heeft.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid PGOsupport

 1. PGOsupport zal zich inspannen een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de Diensten te bieden, maar kan niet garanderen dat de Diensten te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren. PGOsupport streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder die de Gebruiker daarbij ondervindt zo beperkt mogelijk te houden.
 2. Indien sprake is van technische problemen, is PGOsupport gerechtigd de toegang tot (onderdelen van) de Diensten en/of (onderdelen van) haar systeem (al dan niet tijdelijk) onmiddellijk en op ieder gewenst moment te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, en/of andere maatregelen te nemen, indien zulks in de opvatting van PGOsupport nodig is, zonder de Gebruiker daarvan van tevoren op de hoogte te stellen.
 3. PGOsupport behoudt zich het recht voor om in verband met service, onderhoud en beveiliging van de Diensten en/of de systemen van PGOsupport, de toegang tot de Diensten en/of (onderdelen van) haar systeem (al dan niet tijdelijk) te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, indien zulks in de opvatting van PGOsupport nodig is. Indien mogelijk zal de Gebruiker tijdig van zulke maatregelen op de hoogte gesteld worden.
 4. PGOsupport is te allen tijde gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking aan de Gebruiker wijzigingen en/of verbeteringen aan te brengen in de Diensten en/of de Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan door de Eindgebruiker te beperken en/of wijzigingen aan te brengen en onderhoud te plegen aan de Website.
 5. Een met PGOsupport overeengekomen termijn voor het leveren van Diensten geldt slechts als indicatie en niet als een fatale termijn.
 6. PGOsupport zal al het redelijke doen wat van haar verwacht mag worden om zich in te spannen dat de Diensten geleverd kunnen worden. PGOsupport garandeert in verband met de aard van de Diensten uitdrukkelijk niet:
  • dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn;
  • dat de Diensten aan uw verwachtingen en eisen voldoen;
  • dat de aangegeven maximale snelheden voor dataverkeer altijd mogelijk zullen zijn.
 7. PGOsupport heeft uitdrukkelijk geen invloed op de inhoud van de onderlinge communicatie tussen de Organisatie en/of Actievoerder en diens Donateurs en aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid daarvan.
 8. PGOsupport is niet gehouden tot vergoeding van schade aan personen of zaken. Gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De totale aansprakelijkheid van PGOsupport jegens de Gebruiker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Gebruiksvoorwaarden is beperkt tot vergoeding van schade, in geval van de Donateur tot maximaal het bedrag van de Donatie, in geval van de Organisatie tot maximaal het streefbedrag, zonder verdere bijkomende schadevergoeding en in geval van ontbinding, voor zover dat mogelijk is, heeft PGOsupport met het betalen van deze schadevergoeding tevens aan haar ongedaanmakingsverplichting voldaan.
 9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Gebruiker eventuele schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij PGOsupport meldt.
 10. Voor zover PGOsupport bij haar activiteit afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan PGOsupport op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met PGOsupport of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de overeenkomst met PGOsupport.
 11. Indien PGOsupport aansprakelijk is op grond van een van de leden van dit artikel en zij zich tegen deze op een gebruikelijke wijze heeft verzekerd, dan wordt elke aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval onder deze verzekering voor uitkering in aanmerking komt.

 

Artikel 14. Overmacht

 1. PGOsupport is niet aansprakelijk voor door de Gebruiker geleden schade indien sprake is van overmacht, waaronder in het kader van deze Gebruiksvoorwaarden mede wordt verstaan gevallen waarin PGOsupport niet aan haar contractuele verplichtingen kan of heeft kunnen voldoen als gevolg van stroomstoringen, netwerkstoringen, computervirussen, het uitvallen van servers, het uitvallen van IP- of andere transits, hotspots, ontruimingen en evacuaties in het bedrijf of de bedrijfsomgeving van PGOsupport en werkstakingen of andere acties door het personeel van PGOsupport, haar toeleveranciers of distributeurs daaronder begrepen.
 2. Indien de periode van overmacht langer duurt dan één maand is ieder der partijen gerechtigd om de Gebruikersovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling te beëindigen, echter zonder schadevergoeding van PGOsupport te kunnen eisen.
 3. Tevens hebben partijen gedurende de periode van overmacht het recht hun verplichtingen uit de Gebruikersovereenkomst (of voor zover van toepassing: de Diensten) op te schorten, tot het tijdstip waarop de uitvoering van de verplichtingen redelijkerwijze weer mogelijk wordt geacht.

 

Artikel 15. Ontbinding

 1. Indien de Organisatie of Actievoerder aan één of meer van zijn verplichtingen jegens PGOsupport niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet volledig voldoet, is PGOsupport te harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst te ontbinden en de Organisatie of Actievoerder van verder gebruik van de Website te blokkeren.
 2. Indien de behoorlijke nakoming door PGOsupport ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening en risico van PGOsupport komen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, heeft PGOsupport het recht de overeenkomst te ontbinden en de Organisatie toegang tot de Website te ontzeggen.

 

Artikel 16. Privacy

PGOsupport zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, conform het op de Website gepubliceerde Privacy Statement. De Gebruiker verklaart het Privacy Statement te hebben gelezen en is daarmee akkoord.

 

Artikel 17. Geschillen en toepasselijk recht

Op de Plaatsingsovereenkomst en enige andere rechtsverhouding tussen de Gebruiker en PGOsupport is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de Plaatsingsovereenkomst of uit enige rechtsverhouding tussen de Gebruiker en PGOsupport kunnen, voor zover rechtens mogelijk, uitsluitend bij de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland aanhangig worden gemaakt.